این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید.

مژگان ناصریار _تلویزیون آیینه 24/11/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شیرین توحیدی _ تلویزیون جوان افغانستان 15/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سجیه حسینی _صفحه برگ 13/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%DA%AB%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مدینه مروت _تلویزیون آیینه

[wonderplugin_pdf src=”” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مولوده توانا_انجمن روزنامه نگاران افغانستان 2/12/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

صدف نغشبندی_ نی(حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان) 2/12/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D9%81.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

آمنه کوهستانی _ 26/11/2018 AWJU

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%DA%AB%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رویا حسنی _پوهنتون کابل

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]