این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید.

مژگان ناصریار _تلویزیون آیینه 24/11/2018

شیرین توحیدی _ تلویزیون جوان افغانستان 15/1/2019

سجیه حسینی _صفحه برگ 13/1/2019

مدینه مروت _تلویزیون آیینه

No URL defined for Wonder PDF Embed

مولوده توانا_انجمن روزنامه نگاران افغانستان 2/12/2018

صدف نغشبندی_ نی(حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان) 2/12/2018

آمنه کوهستانی _ 26/11/2018 AWJU

رویا حسنی _پوهنتون کابل