این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید.

فایزه عسکری۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Fayeza.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

بصیره مصمم۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بصیره-مصمم.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ریحانه نیکزاد۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ریحانه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زهرا حسن زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/زهرا-حسن-زاده.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سهیلا شجاعی۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/سهیلا-شجاعی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سهیلا هاشمی ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/سهیلا-هاشمی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عاطفه علی زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/عاطفه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاطمه عزیزی ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/فاطمه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

قدسیه شجاعی ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/قدسیه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

لینا دانشجو ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/لینا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ندا عزیزی ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ندا-عزیزی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هما سادات ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/هما-سادات.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

کریمه شجاع زاده۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/کریمه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]