این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید.

آرزو یحیی زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/آرزو-یحیی-زاده-نهاد-بانوان-خبرنگار.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

آنتیلا بارکزی۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/آنتیلا-بارکزی-نهاد-بانوان-خانه-خبرنگار.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ثریا رضایی ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ثریا-رضایی-بافندگی-محصل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ثریا شجاعی ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ثریا-شجاعی-رادیو-باران.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاطمه رحیمی ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/فاطمه-رحیمی-محصل-خبرنگاری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرشته رحیمی ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/فرشته-رحیمی-محصل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرشته فاضلی۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/فرشته-فاضلی-مجله-بینه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مهناز حیدری ۲۰۱۸/۸/۲۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/مهناز-حیدری-محصل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]