این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید.

آرزو یحیی زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷

آنتیلا بارکزی۲۰۱۸/۸/۲۷

ثریا رضایی ۲۰۱۸/۸/۲۷

ثریا شجاعی ۲۰۱۸/۸/۲۷

فاطمه رحیمی ۲۰۱۸/۸/۲۷

فرشته رحیمی ۲۰۱۸/۸/۲۷

فرشته فاضلی۲۰۱۸/۸/۲۷

مهناز حیدری ۲۰۱۸/۸/۲۷