این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید.

رمزیه احمدی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/رمزیه-احمدی-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

آرزو ملک زاده

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/زنان-وصلح.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سویس

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/سویس-از-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شمیلا مرادی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/شمیلا-مرادی-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرهنگیز سروری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/فرهنگیز-سروری-از-ولایت-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فضیله سکندری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/فضیله-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نیلوفر انوری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/نیلوفر.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مرضیه اکبری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-ازمرضیه-اکبری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رحیمه عثمانی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-رحیمه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فروزان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-فروزان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ستایش

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]