این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند.

تسلا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Tasala.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رنگینه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Rangina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تبسم

نجیبه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Najiba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عدیلا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Adila.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

انوشا حکیمی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Anosha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

صالحه صالحی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Saliha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مینه صمیمی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Mina-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عالیه بارک

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Alia-Barak.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رحیمه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Rahima.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

موسکا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Muska.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

معصومه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Mahsoma.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ملالی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Malali.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]