این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند.

تسلا

رنگینه

تبسم

نجیبه

عدیلا

انوشا حکیمی

صالحه صالحی

مینه صمیمی

عالیه بارک

رحیمه

موسکا

معصومه

ملالی