این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 7 تن شرکت کرده بودند.

مریم رحمانی

پلوشه عظیم

شریفه هوتک

زیبا امرخیل

کریمه مریدی

اسیه وردک

ثنا وردک