این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 7 تن شرکت کرده بودند.

مریم رحمانی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Maryam.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

پلوشه عظیم

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Palwash.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شریفه هوتک

زیبا امرخیل

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Ziba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

کریمه مریدی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Karima-Muradi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اسیه وردک

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Aseya-wardak.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ثنا وردک

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Sana-wardak.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]