این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت بلخ دایر گردید.

راضیه

فریبا- رادیو نوبهار 1/1/2019

کاترینا-رادیو نهاد 3/1/2019

نوریه- تلویزیون آرزو 1/1/2019

سمانه- رادیو عصر نو 31/12/2018

روحینا

شریفه

زرغونه

دریا- رادیو ملی بلخ 5/1/2019