این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت بلخ دایر گردید.

راضیه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Razia-Mosavi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فریبا- رادیو نوبهار 1/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Friba-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

کاترینا-رادیو نهاد 3/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Katrina-Omari.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نوریه- تلویزیون آرزو 1/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Noria-Atayee.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سمانه- رادیو عصر نو 31/12/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Samana.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

روحینا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Rohina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شریفه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Sharifa.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زرغونه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Zarghuna.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

دریا- رادیو ملی بلخ 5/1/2019

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Darya.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]