این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱ تن شرکت کرده بودند که ۲ تن از طبقه اناث و ۹ تن آن از طبقه ذکور بودند.

شکریه قریشی

روهینا حکیم

اشرف سروری

فریدالله موسی زاده

ناصر سیرت

شفیع الله ظفری

نورالدین کریمی

نصیر احمد نبیل

محمد رفیق کوشا

حشمت الله عیسی زاده

کمال دین مبارز