این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای  مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۶  تن شرکت کرده بودند.

سپوژمی رادیو تلواسه

خوشحال- رادیو تلواسه

عارف الرحمن-رادیو تلواسه

عبدالباری-رادیو تلواسه

نقیب الرحمن -رادیو تلواسه

روشن - رادیو تلواسه