این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۴ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۶  تن شرکت کرده بودند.

صوفیا وزارت معارف

عبدالصمد وزارت معارف

عابد وزارت معارف

احمد ظاهر وزارت معارف

عبدالقدوس پوپل زی وزارت معارف

مبارک الحق وزارت معارف