این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای  مدت ۱۱ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۸  تن شرکت کرده بودند که ۳ تن از طبقه اناث و ۵ تن از طبقه ذکور بودند.

ملیحه موسسه تحصیلات عالی خوارزمی رشته اقتصاد

عبدالسمیع انستیتوت میخانیکی کابل

ذبیع الله وزارت احیا و انکشاف دهات

احمد راشد رادیو صدای حقیقت

حمیده وزارت احیا و انکشاف دهات

نظیفه تلویزیون فردا

جاوید لوی جنبش ملی افغانستان

عبید وزارت احیا و انکشاف دهات