صنف اساسات ژورنالیزم  برای مدت ۷ روز و  برای ۱۵ اشتراک کننده دایر گردید.

جمعه خان عصمتی محصل

عبدالرحمن حکیم زاده تلویزیون ملی

کریم منتظری محصل

امیر محمد قاسمی محصل

بابر اتوک محصل

نسیم نوری محصل

عبدالواسیع یوسفی رادیو قاضی

عبدالبصیر پوپل رادیو قاضی

معروف شیرزاد محصل

اسدالله طاهری محصل

محمد تیموری تلویزیون رحمت

نصرالله احمدی

سید حسن انوری محصل

ذکریا بهزاد محصل

سید هادی موساوی محصل