این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید.  درین آموزش به تعداد ۷  تن شرکت کرده بودند .

لیمه

محمد کمال

یاسین

نورالله

فیروز

ارشاد احمد

محمد فهیم