این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۷  تن شرکت کرده بودند.

یلدا وزارت احیا و انکشاف دهات

زحل وزارت احیا و انکشاف دهات

سید جاوید موسسه تحصیلات عالی فانوس دیپارتمنت ژورنالیزم

محبوب الله موسسه تحصیلات عالی فانوس دیپارتمنت ژورنالیزم

محمد کمال دانشگاه خاتم النبین ص دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

محمد طاهر رادیو غژ در هلمند

محمد یوسف وزارت احیا و انکشاف دهات

محمد فاخر آموزشگاه هنری فردوس نوین

ذبیع الله وزارت احیا و انکشاف دهات

نصیر احمد رادیو آمو بدخشان

مجتبی وزارت احیا و انکشاف دهات

راشد وزارت احیا و انکشاف دهات

غلام محمد وزارت احیا و انکشاف دهات

احمد طاهر سلام وطندار

فرهاد وزارت احیا و انکشاف دهات

احمد باسط دانشگاه خاتم النبین ص دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

سید مصطفی انستیتوت علوم صحی ابوعلی سینا بلخی