این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۳  تن شرکت کرده بودند.

فریده حبیبی

محمد عظیم ذبیع

احمد ادریس ذبیع

محمد فهیم

جاوید حمید

رحیم ارمان

عبدالرحمن نیازی

محمد حلیم سیگین

عبدالقیوم بهروز

محمد طوس محمدی

سمیر رحمن رحمانی

سمیع الله کمیر

حسن صدیقی