این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند.

روزالدین احمدی رادیو انعکاس

بادر امیرزی رادیو انعکاس

سبحان الله رادیو انعکاس

اسحاق رادیو انعکاس

اسماعیل رادیو انعکاس