این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۰ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۶  تن که ۳ تن از طبقه اناث و ۳ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند.

خالده علی زاده سازمان اندیشه و قلم

امینه بهروج سازمان اندیشه و قلم

سجیه نورسهیم سازمان اندیشه و قلم

سید مجتبی بهیر پوهنتون کابل ادبیات دری

محمد انور رحیمی پوهنحی هنر های زیبا

محمد طارق اکبری پوهنحی هنر های زیبا