این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۱۰ تن آن از طبقه ذکور بودند.

فرشته روهید رادیو هیواد

بصیر احمد نعیمی تلویزیون هیواد

مختار احمد امیری تلویزیون هیواد

عبدالحمید هوتکی تلویزیون هیواد

وحیدالله آشنا رادیو هیواد

نظیر احمد ریشتنی رادیو هیواد

محمد ظاهر پوپل تلویزیون هیواد

فضل حبیب هنر رادیو هیواد

هدایت الله کریمی تلویزیون کندهار

آغا ولی لیسه ظاهر شاه

عزیزالرحمن لیسه ظاهر شاه