این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۱ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۷  تن شرکت کرده بودند. که ۴ تن از طبقه اناث و ۱۳ تن  آن از طبقه ذکور بودند.

تمنا معینیت جوانان

صفت الله هدف پرودکشن

فضل الحق معینیت جوانان

شمس الله معینیت جوانان

سلیمان معینیت جوانان

سید نوید معینیت جوانان

بلال احمد معینیت جوانان

پیمان

محمد روف ماه نامه روشن

نوید معینیت جوانان

احمد شکیب

فریدالله وزارت احیا و انکشاف دهات

حسیب الله وزارت احیا و انکشاف دهات

فرحناز معینیت جوانان

ذاکره وزارت احیا و انکشاف دهات

نبیلا وزارت احیا و انکشاف دهات

میر احمد ظهور