این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۳ تن از خبرنگاران رادیوی جوش به مدت ۱۱ روز  دایر گردید.

مصطفی عمران رادیو جوش