این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۹ تن آن از طبقه ذکور بودند.

نصیره اوریا

احمد ولید ندیم

بهرودین امیری

احمد منیر امینی

راقب محمدی

حفیظ الله روهام

یاسین عظیمی

میسم مولانا

محمد صابر رحمانی

فخرالدین فقیریار