این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۸ تن آن از طبقه ذکور بودند.

شگوفه تلویزیون کندهار

جاوید احمد رشیدی رادیو څانگه

شاهد سرتاج رادیو څانگه

امید سمسور رادیو څانگه

اجمل سروری رادیو څانگه

فضل الله فضلی رادیو څانگه

محمد حبیب فارغ نی

شجاع الدین رادیو طالم اسلام

 

 

عبدالله فارغ نی