محمد رشید برهانی _رسانه

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۰ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰  تن شرکت کرده بودند.

شیلا شاکری

محمدالله اشعری رسانه

احمد عابد عظیمی _ رادیو صدای اصلاح

ذبیع الله سکندری رسانه

عزت الله فضلی رسانه

حسیب الله احمد یار رسانه

سردار خان رحمانی رسانه

بشیر احمد صمیم _موسسه تحصیلات عالی تابش

خسرو شیرزاد _ توسعه ستاره صبح