این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۱ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۲  تن  شرکت کرده بودند که ۴ تن از طبقه اناث و ۸ تن آن از طبقه ذکور بودند.

محبوبه

فرشته

الیا

سحر

محمد نصیر

نصرت الله

احمد جمشید

لیاقت

ندیم

حمیدالله

شیرآغا

احمد امید