صنف های آمادگی خبرنگاری در داخل رسانه

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹  تن  که ۷ تن آن از طبقه اناث و ۲ تن آن از طبقه ذکور بود شرکت کرده بودند.

کبرا اکبری رادیو رابعه بلخی

نادیه سادات رادیو رابعه بلخی

زهرا اکبری رادیو رابعه بلخی

رویا امیری رادیو رابعه بلخی

سوما حکیم زاده

منیژه احمدی

فریده حکزا رادیو رابعه بلخی

محمد هارون رادیو رابعه بلخی

مصطفی صافی -رادیو رابعه بلخی