این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۴ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰  تن شرکت کرده بودند.

سودابه تلویزیون خاور

آرزو تلویزیون خاور

سید مسلم

مجتبی مطبعه کابل نوین

منیر احمد وزارت احیا و انکشاف دهات

عبدالصبور وزارت احیا و انکشاف دهات

حسن

ولی

روح الله انستیتوت دنیا معاصر

نورالله پوهنځی علوم سیاسی