این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷  تن شرکت کرده بودند.

سمانه

ذبیع الله

مصطفی

قیس

محمود

فرید

ابو زر