این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 11 الی 14 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند.

سمیرا متوکل _ اطلاعات و فرهنگ

بنفشه نعیم _ اطلاعات و فرهنگ

شراره انتظار_ تلویزیون مهر

رقیبه حمیدی_رادیو حمید زن

سوادبه_ تلویزیون پامیر

ذکیه _ ماهنامه راه حق

شفیقه

شکیبا_ تلویزیون مهر

فرزانه

حسینه_ رادیو تلویزیون ملی افغانستان

تمنا_رادیو بهارستان

منیژه_ رادیو عوام

نرگس_شورای ژورنالیستان