این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 11 الی 14 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند.

سمیرا متوکل _ اطلاعات و فرهنگ

بنفشه نعیم _ اطلاعات و فرهنگ

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Benafsha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شراره انتظار_ تلویزیون مهر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Sharara.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رقیبه حمیدی_رادیو حمید زن

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/رقیبه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سوادبه_ تلویزیون پامیر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/سودابه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ذکیه _ ماهنامه راه حق

شفیقه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/شفیقه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شکیبا_ تلویزیون مهر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/شکیبا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرزانه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Farzana.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حسینه_ رادیو تلویزیون ملی افغانستان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/حسینه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تمنا_رادیو بهارستان

منیژه_ رادیو عوام

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/منیژه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نرگس_شورای ژورنالیستان