این آموزش از طرف دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند.

نورزیه نیازی

گلالی نیازی

گلالی نیازی

اناهیتا حسینی

بصرینا صالح

حسنا حبیب لور

برشنا سادات

محسنه سادات

مدینه جبارخیل

بصیره شیرزاد

عایشه احمدزی