این آموزش از طرف دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند.

نورزیه نیازی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/نورزیه-نیازی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

گلالی نیازی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/گلالی-2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

گلالی نیازی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/گلالی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اناهیتا حسینی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/اناهیتا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

بصرینا صالح

حسنا حبیب لور

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/حسنا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

برشنا سادات

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/برشنا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محسنه سادات

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/محسنه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مدینه جبارخیل

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/مدینه-جبارخیل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

بصیره شیرزاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/بصیره-شیرزاد-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عایشه احمدزی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/عایشه-احمدزی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]