این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 23 الی 26 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند.

نیک بی‌بی ایوبی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/نیک-بي-بي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فریده ایوب

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/فریده-ایوب.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زهرا جلال

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/زهرا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سهیلا نوری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/سهیلا-نوري.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حنیفه خان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/حنیفه-خان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ښکلا پانوس

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/ښکلا-پانوس.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فهیمه دانش

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/فهیمه-دانش.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شګوفه دلسوز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/شګوفه-دلسوز.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ذکیه عزیزی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/ذکیه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عسل جناح احساس