این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 23 الی 26 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند.

نیک بی‌بی ایوبی

فریده ایوب

زهرا جلال

سهیلا نوری

حنیفه خان

ښکلا پانوس

فهیمه دانش

شګوفه دلسوز

ذکیه عزیزی

عسل جناح احساس