این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 24 الی 27 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند.

هریره

مرجیلا

مهرانگیز

نازی

فرزانه

میسره

فریبا

فرشته

انوشه

جلیله

اسیلا