این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 24 الی 27 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند.

هریره

مرجیلا

مهرانگیز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/مهرانگیز.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نازی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/نازی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرزانه

میسره

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/میسره.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فریبا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/فریبا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرشته

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/فرشته-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

انوشه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/انوشه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

جلیله

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/جلیله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اسیلا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/اصیله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]