این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند.

زهرا موسوی

شکیبا حیدری_اژانس خبری زنان افغان

ثنا حکیمی_ تلویزیون ملالی

ذکیه حسینی

کبرا یعقوبی

فاخره محسنی

پریسا رحمانی

هنگامه رحمانی_خبرنگار ازاد

مهناز محمدی

وحیده وحید درانی