این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند.

زهرا موسوی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Zahra-Mosavi-women-club.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شکیبا حیدری_اژانس خبری زنان افغان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Shakiba-Haidari.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ثنا حکیمی_ تلویزیون ملالی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Saratan-Sena-Sana-Hakimi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ذکیه حسینی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Zakia-Hossaini-Shabe-yelda.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

کبرا یعقوبی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Kobra-Yaqob-Dawahay-roy-sarak.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاخره محسنی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Tazkera-Electronic-Fakhera-Mohseni.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

پریسا رحمانی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Ezdaham-Trafici-Parisa-Rahmani.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هنگامه رحمانی_خبرنگار ازاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Hengama-Rahmani-Saffran-Herat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مهناز محمدی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Mahnaz-Mohammadi-Setara-hay-synce.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

وحیده وحید درانی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Zahra-Mosavi-women-club.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]