با وجود تهدیدات و جنگ های روانی که قبل از روز رای دهی راه اندازی شده بود، مردم افغانستان به ویژه زنان نشان دادند که دیگر تبلیغات و جنگ های روانی نمیتواند جایی در میان جامعه افغانی داشته باشد. و این مردم استند که میخواهند با دست خود سرنوشت شان را رقم زنند. به عنوان مثال در ولایت هرات از ساعت شش و سی صبح (قبل از گشایش رسمی مراکز رای دهی) حدود دو هزار تن از مردان و زنان در مرکز رای دهی لیسه امیر علی شیر نوایی واقع در ناحیه هشتم شهر هرات صف بسته بودند. 
از سوی دیگر سه تن از طالبانی که میخواستند مانع اشتراک مردم در پروسۀ رای دهی شوند در شهر صفا در مربوطات ولایت زابل توسط نیرو های امنیتی افغان کشته شدند.
هم چنان مردم از فعالیت شبانه روزی نیرو های امنیتی افغان که برای تامین امنیت روز رای دهی و حفظ جان رای دهندگان کوشش کردند ستایش می کنند. هر چند پنج تن از منصوبان امنیتی که در وظایف شان غفلت کرده بودند توسط نیرو های امنیتی افغان دستگیر شدند. که این خود حاکمیت قانون و نظام مند شدن نیرو های افغان را نشان میدهد.
اگر چه تاخیر در گشایش برخی از مراکز رای دهی باعث نگرانی مردم شده بود ولی کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داد که زمانی را که در شروع کار مراکز رای دهی از دست داده اند را در اخیر روز جبران خواهند کرد یعنی به همان اندازه مراکز رای دهی برای مدت طولانی تری بروی رای دهندگان باز خواهد بود تا این نقیصه رفع گردد.
در همین حال عطامحمد نور والی بلخ، طی کنفرانس مطبوعاتی از کمیسیون مستقل انتخابات شکایت می کند. شکایتی که باید ماه ها قبل میشد. کمبود مراکز رای دهی در ولایت بلخ یکی از نکاتی بود که عطامحمد نور به آن اشاره کرد. وی افزود در ولایت بلخ بیشترین کارت رای دهی توزیع گردیده و لی در تعداد مراکز رای دهی هیچ افزایشی به وجود نیامده.
او هم چنان افزود که اگر انتخابات شفاف برگزار گردد نتایج آن را خواهد پذیرفت در غیر صورت نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. اما بررسی شکایات به تإیید نتایج نهایی از وظایف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می باشد که بعد از پایان برگزاری انتخابات به آن پرداخته خواهد شد.