بر اثر تلاش های فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها، ریاست جمهوری به تاریخ  ۹.۲.۱۳۹۷  فرمانی را در مورد بخشوده گی تمامی جریمه های مالی رسانه و دریافت اصل باقیداری های رسانه ها از بابت صرفیهٔ برق، مالیات و حق الامتیاز فریکونسی  در اقساط هفت ساله، صادر کرد.

بر بنیاد احکام این فرمان، برای رسانه هایی که باقیداری مالی داشتند یا مورد جریمه های مالی قرا گرفته بودند، سه ماه فرصت داده شده بود تا برای تصفیه ٔحساب های شان حاضر شوند. بر بنیاد این فرمان رسانه هایی که در میعاد تعیین شده به ادارات مرتبط دولتی جهت آغاز تصفیه ٔحساب های مالی شان، حاضر نشوند، از تسهیلات پیش بینی شده در فرمان مستفید نمی شوند.

موعد تطبیق این فرمان به تاریخ ۹ اسد سال روان به پایان رسید وبر اساس گزارش هایی که از وزارت های اطلاعات و فرهنگ و مالیه  و همچنان ادارهٔ اترا و ریاست برشنا، به فدراسیون مواصلت کرده،۱۴۸ رسانه و نهاد به تجدید جواز شان در وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته و حق الامتیاز و تضمین بانکی پیش بینی شده در مقررهٔ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همه گانی را پرداخت کرده اند.

از جملهٔ ۹۳ نهاد و رسانهٔ شامل احکام قانون رسانه ها، ۸۷ نهاد و رسانه به تصفیه مالیاتی حاضر شده و ۶ نهاد و رسانه دیگر اظهار نامه های مالیاتی سال ۱۳۹۶ خود را به ریاست مالیه دهنده گان متوسط، ارایه کرده اند.

۱۲ رسانه حق الامتیاز فریکونسی را به ادارهٔ اترا پرداخته و ۱۲ رسانه دیگر از ریاست برشنا تقاضای قسط در پرداخت باقیداری های صرفیه برق خود را کرده اند.

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها در حالی که از عملکرد رسانه ها و نهاد هایی که با برخورداری از احکام فرمان مورد نظر، به تصفیهٔ حسابات مالی شان پرداخته اند، استقبال می کند، از این که باقی رسانه ها و نهاد های شامل احکام قانون رسانه های همه گانی از این فرصت استفاده نکرده اند، ابراز تأسف می نماید و به این باور است که رسانه ها باید پیشتر و بیشتر از دیگران قانون پذیر باشند.

دارالانشای فدراسیون  نهاد های ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان