فدارسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌ای افغانستان اعلام می‌دارد که نشست‌هایی که به تازگی در کابل با استفاده از نام این فدراسیون برگزار شده است، رسمیت ندارد؛ تصامیم و مواضع آن را نمی‌پذیرد و با جدیت رد می‌کند.

فدراسیون به این وسیله تصریح می‌کند که با توجه به دگرگونی اخیر سیاسی در کشور و حضور نداشتن مسؤلان نهادهای عضو در کابل، در سه ماه اخیر نشست‌های معمول فدراسیون برگزار نشده است. بنابراین هیچ نهاد عضو فدراسیون به تنهایی و یا تعدادی از اعضای آن در نبود اکثریت اعضا و بدون رای اکثریت نمی‌توانند نشست برگزار کنند و یا به نمایندگی از آن اعلام موضع نمایند.

با در نظرداشت طرزالعمل فدراسیون که با نظر و رای اکثریت اعضای آن قابل اجرا است، این تشکل به طور مستقل و حرفه‌ای عمل می‌کند و به هیچ وجه اعمال نفو‌ذ جریان‌های سیاسی و زمام‌داران را نپذیرفته و همچنان متعهد به حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها و تامین حقوق خبرنگاران می‌باشد و تا زمان بهبود وضعیت در کشور، قالبی تازه و شیوه‌ای متفاوت برای کارش انتخاب کرده و به آن ادامه خواهد داد.

فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌ای که حدود ۸ سال پیش به عنوان یک چتر حمایتی بخاطر حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور ایجاد شد، به رعایت اصل بی‌طرفی و فعالیت حرفه‌ای متعهد بوده و اجازه نمی‌دهد با استفاده از نام آن کار سیاسی صورت گیرد و یا از جناح، جریان سیاسی، گروه و یا شخص خاصی حمایت و یا جانب‌داری شود و یا کارهای خارج از اصول کاری‌اش انجام شود.

در عین حال، قابل یادآوری می‌دانیم که هر نهادی که عضو فدراسیون نیست و می‌خواهد عضویت آن را بدست آورد باید درخواست خود را به سکرتریت فدراسیون سپرده تا مراحل قانونی عضویت سپری شود؛ بدیهی است که تصمیم در مورد هر درخواست در نشست نهادهای عضو و با رای آنان صورت می‌گیرد که در صورت تائید عضویت، نهاد جدید از حقوق مساوی با سایر اعضا برخوردار خواهد شد.

با وصف این، فدراسیون تصریح می‌کند که نهادهای عضو فدراسیون و یا نهادهای غیر عضو حق دارند طبق معمول به شکل انفرادی با نام و مسؤلیت خود به کارشان در راستای حمایت از آزادی بیان؛ رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان ادامه دهند و موضع خود را با  نشر خبرنامه و یا مصاحبه و یا دیگر شیوه‌های ممکن ادامه دهند.