محدودیت‌های اجتماعی، تفاوت‌انگاری جنسیتی و بدامنی ، نگرانی‌های عمده‌ی بانوان خبرنگار و کارمند رسانه‌ در افغانستان

افغانستان درحالی‌که در آستانه‌ای گذار و تحول مهم سیاسی قرار دارد، اما، حقوق بانوان دراین خطه، با چالش عمده روبه‌روست.

دراین میان، نبود امنیت جانی، تبعیض و محدودیت های اجتماعی، چالش‌های فراروی بانوان خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان محسوب می‌شود.

کاهش مزد، فقدان عملی حمایت‌های تسجیل شده در قوانین نافذ، کاهش فرصت‌های شغلی و دست و پاگیر شدن بافت های سنتی جامعه، چالش‌های مضاف بر جامعه‌ی رسانه‌ای بانوان افغانستان است.

انجمن زنان ژورنالیست افغان، انجمن زنان در رادیو و تلویزیون، مرکز جمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان، مرکز هم‌آهنگی خبرنگاران زن و دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، با تجلیل از روز جهانی زن، خواهان توجه به وضعیت بانوان در جامعه‌ی رسانه‌ای کشور اند.

این‌ نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها، از حکومت افغانستان می‌خواهند تا برحسب تعهدات ملی و بین‌المللی‌اش، توجه بیشتری در زمینه‌ی شرایط شغلی و ایمنی بانوان رسانه‌کار در افغانستان نماید.

به باور این نهادها؛ بانوان رسانه‌کار در افغانستان کم از کم در هفده سال پسین، بارسنگینی از فرآیند اطلاع رسانی و آگاهی دهی را بردوش داشته و دراین راستا از هیچ نوع سعی و تلاش و حتا قربانی دریغ نورزیده اند. پس حکومت افغانستان و نهادهای ملی و بین‌المللی مسوول، می‌باید در تأمین امنیت شغلی، اجتماعی و جانی بانوان رسانه‌کار در افغانستان از هیچ‌گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.

نهادهای یادشده درحالی در تجلیل از روز جهانی زن، هشتم مارچ، ابراز نگرانی از وضعیت بانوان رسانه‌کار می‌کنند که براساس آمار های ابتدایی، تعداد بانوان شاغل رسانه‌کار در افغانستان نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته و روند این کاهش، شوربختانه‌، به پیش می‌رود.

این نهادها، در کنار اظهار نگرانی، تعهد می‌سپارند تا آن‌چه در اختیار دارند را در زمینه‌ی حمایت از بانوان رسانه‌کار در افغانستان به‌خرج داده و از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.

قابل یادهانی است که بانوان رسانه‌کار از ابتدای پدیده‌ی رسانه در کشور و به گونه‌ی ویژه از سال 1381  بدینسو راه درازی را پیموده اند، اما نیاز است تا در این فضای بسیار نا امن بصورت مستمر از آنها حمایت صورت گیرد.

تأکید می شود که به مناسبت روز جهانی زن، انجمن زنان ژورنالیست افغان، انجمن زنان در رادیو و تلویزیون، مرکز حمایت از زنان ژونالیست، مرکز هم‌آهنگی خبرنگاران زن و نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خواهان بوجود آوردن محیط سالم، فعال و مصوون برای بانوان رسانه‌کار  می باشند. توانمند سازی و حمایت از بانوان رسانه‌کار باید در اولویت قرار داشته باشد. حکومت باید تلاش های خستگی ناپذیر بانوان رسانه‌کار را در ترویج حقوق زنان در ۱۸ سال گذشته ارج گذاشته و اطمینان دهد که صدای آنها در گفتگوهای جاری صلح شنیده شده و ارزش هایی چون آزادی بیان چرخش آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات  از هرنوع معامله یی مصوون نگهداشته می‌شود.

تعهد ما به توانمند سازی زنان و برابری جنسیتی باید فراتر از بیانیه ها و تشریفات باشد. در روز جهانی زن و هر روز دیگری ازین گونه، ما باید برای پیشرفت در امر تامین حقوق زنان به مثابۀ نیمی از جمعیت کشور مشترکا  تلاش نماییم.