ترور یستان طالب، این نفرین شدگان تاریخ، شب اول سال نو خورشیدی بر هوتل کابل سرینا در شهر کابل حمله کرده ۹ غیر نظامی را به خاک و خون کشانیدند. در میان این غیر نظامیان سردار احمد و همسر و دوکودک اش نیز شامل بوده ویک کودک سه ماهۀ این خبرنگارجوان در حالت کوما بسر می برد.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در همآهنگی با جامعه ی خبرنگاری ضمن ابراز تاسف و اندوه اعلام میدارد که: حکومت افغانستان باید دراین مورد واقعۀ تحقیقات جدی نموده همکاران تروریستان را شناسایی و به پنجه ی قانون بسپارد.
رئیس جمهور کرزی باید رئیس جمهور افغانستان بوده و در کنار مردم افغانستان باشد، نه برادر تروریستان طالب. ویاهم موضع روشن در قبال تروریستان طالب داشته و دیگر به قصه ی صلح نام نهاد پایان دهد. نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در همآهنگی با جامعه ی خبرنگاری از تحریم خبری طالبان برای مدت دو هفته، پشتیابی کرده و از همۀ مالکان رسانه ها ومدیران مسؤل رسانه جداً تقاضاء می نماید که خبرنگاران را مجبور به تهیۀ خبر طالبان تروریست نسازند واگر مشاهد شود که خبرنگاران تحت فشار دراین مورد قرار گیرند؛ معنی آنرا خواهد داشت که فشاردهندۀ همکار نزدیک طالبان تروریست پنداشته میشود.
خبرنگاران و فعالان رسانه یی، مرکز خبرنگاران افغانستان، نهاد های جامعه مدنی افغانستان، اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان و نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تقاضای این تحریم را از رسانه ها نمودند.