در هفته های اخیر که میزان حملات تروریستی در بخش های مختلف کشور افزایش یافته، پوشش خبری این رویداد ها به محتوای اصلی خبری رسانه ها مبدل شده است.

در حالی که دسترسی به اخبار و اطلاعات ،حق شهروندان افغانستان است و آنان باید از چنین رویداد هایی آگاه شوند؛ ولی بزرگنمایی و رقابت جدی رسانه ها با هدف پوشش هرچه سریع و گستردۀ این حوادث،بی تردید، باعث نگرانی اذهان عامه در کشور است.

به ویژه کاربران شبکه های اجتماعی، به حدی به پخش اخبار و تصاویراین حوادث می پردازند که بی سابقه است.

نشر تصاویر قربانیان جنگ از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی، در مخالفت آشکار با موازین اخلاقی ژورنالیزم و قوانین افغانستان، قرار دارد.

پخش و نشر چنین تصاویری اگر از یک سو، امنیت روانی شهروندان کشور را صدمه می زند، از سوی دیگر تصویر خشونت آمیزی از افغانستان برای جهانیان ارائه می کند و بالاخره باعث تقویت روحیه تروریستان و دشمنان افغانستان می شود.

اما همکاران می توانند به اثرات بد جنگ کنونی بر روان جامعه گزارش ها وبرنامه های خویش را متمرکز نمایند.

ما از تمامی رسانه ها و به طور خاص از کاربران شبکه اجتماعی تقاضا داریم تا از نشر تصاویر قربانیان حوادث تروریستی، که باعث تشویش اذهان عامه می شود، جداٌ خود داری کنند.

همچنان از دولت افغاستان تقاضا داریم که از تروریستان که مسبب این گونه جنایات ضدبشری میشوند تعریف روشن به مردم ارائه نماید تا رسانه ها نیز مطابق ان دشمنان ودوستان مردم افغانستان را تفکیک کنند.