نی، حمایت کنندۀ رسانه ھای آزاد افغانستان از بسته شدن روزنامۀ اتفاق اسلام در ھرات شوکه شده و از مقامات وزارت اطلاعات و فرھنگ خواھان به جریان افتادن دوبارۀ نشرات این روزنامه است.
گزارشات رسیده از ولایت ھرات حاکی است که امروز دوشنبه مورخ ١٩ سرطان ١٣٩١ نشرات روزنامۀ اتفاق اسلام آن ولایت متوقف شده است. به گفتۀ یکی از مسوولین اطلاعات فرھنگ ھرات ، این روزنامه ، اتفاق اسلام به دلیل کمبود بودیجه از چاپ باز مانده است. این منبع به دیدبان گفته است که یک مقدار پول به ریاست اطلاعات و فرھنگ داده می شد تا این روزنامه چاپ گردد، اما به دلیل روشن نبودن فرآیند رسیدن و مصرف این پول ، توقف این رسانه یگانه راه شفافیت دراین فرآیند بوده است.
نی حمایت کنندۀ رسانه ھای آزاد افغانستان از ولایت ھرات و در مرکز از وزارت اطلاعات و فرھنگ جدأ می خواھد تا با امکانات موجود چه در ولایت و چه در کابل در وزارت اطلاعات و فرھنگ که کم ھم نیست ، زمینه نشر مجدد این روزنامه را ھرچه زودتر مساعد سازد. در حالیکه در افغانستان روزانه ملیون ھا افغانی از سوی حکومت به مصرف می رسد، بعید نخواھد بود که بودجۀ یک روزنامه را از ورای این مصارف برابر نموده ، در حالیکه به کل مصارف روزانه ضربۀ وارد نشود.
به باور نی حمایت کنندۀ رسانه ھای آزاد افغانستان ، بسته شدن یک روزنامه ، آن ھم روزنامۀ به وزن اتفاق اسلام، برابر خواھد بود به بسته شدن یک دانشگاه و باز شدن یک زندان.
قابل یادھانی است که روزنامۀ اتفاق اسلام، از سال ١٢٩٩ یعنی حدود ٩٢ سال قبل بدینسو در ولایت ھرات فعالیت داشته و در طول فعالیت تنھا در زمان حکومت طالبان ، به صورت ھفته وار به نشر می رسیده و در دیگر ادوار مختلف به صورت روزنامه نشرات داشته است. این روزنامه از ھمان روزنامه ھای انگشت شمار در افغانستان است که شاھد تمامی فراز و نشیب ھای کشور دراین نود و دو سال بوده است.