نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان اعلان جهاد در برابر رسانه ها از سوی برخی از وکلای پارلمان را در مغایرت با مواد قانون اساسی افغانستان دانسته و آن را ناشی از دیدگاه تاریک این وکلا و دسیسه های وزیر اطلاعات و فرهنگ می داند.

از سه سال به این سو وزیر اطلاعات و فرهنگ با زیر پاگذاشتن قانون رسانه های همگانی از ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی، شورای عالی رسانه ها و همگانی شدن رادیو تلویزیون ملی افغانستان سر باز می زند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با دادخواهی دوامدار که با نهاد های صنفی خبرنگاران یکجا آغاز کرده بود از وزیر اطلاعات و فرهنگ پیوسته می خواست تا قانون رسانه های همگانی را تطبیق نماید، اما داکتر رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ عملاً به این خواست خبرنگاران وقعی نمی گذاشت تا این که اخیراً در یک جلسۀ در کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا وعده سپرد تا مطابق قانون رسانه های همگانی کمیسیون های یاد شده را ایجاد نماید.
اما اکنون دیده می شود که وزیر اطلاعات و فرهنگ در یک بازی جدید تلاش می کند تا با شماری از وکلای مجلس نماینده گان بخاطر بقای کارش به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ و تداوم کار کمیسیون غیر قانونی ” بررسی شکایات و رسیدگی تخطی های رسانه یی” که خودش ساخته است، استفاده نماید.
روز گذشته عبدالستار خواصی، عضو مجلس نماینده گان در جلسۀ عمومی که وزیر اطلاعات و فرهنگ برای استجواب فراخوانده شده بود، به صراحت در برابر رسانه ها اعلان جهاد نمود.
صدیق الله توحیدی، مسؤل دیده بان رسانه ها در موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، می گوید:” اعلان جهاد کار مفتی است نه کار مجلس نماینده گان. اگر قرار باشد اعلان جهاد نمائیم، باید نخست در برابر حملات تروریستی، قتل های زنجیره یی، تجاوز های جنسی، فساد اداری و … اعلان جهاد نمائیم، نه در برابر کسانی که از این جنایات پرده بر میدارند( رسانه ها).”
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از افزایش اعمال فشار ها بر رسانه ها پیش از این نیز ابراز نگرانی نموده بود که واکنش اخیر یک عضو مجلس نماینده گان این نگرانی ها را بیشتر از پیش افزایش بخشید.
نی از آقای عبدالستار خواصی، عضو مجلس نماینده گان می خواهد تا آنچه در رابطه به آزادی بیان و رسانه ها ابراز داشته است ابراز ندامت نماید در غیر آنصورت اعلان جهاد در برابر رسانه ها در یک کشور مانند افغانستان می تواند نتایج اسف باری را در قبال داشته باشد که در آنصورت آقای خواصی مسؤل آن خواهد بود.