یافته های دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهد که برخلاف باور ها تعداد کارمندان و خبرنگاران زن در رسانه های افغانستان نسبت به سال ۱۳۹۴  خورشیدی ۱۲ درصد افزایش یافته است.

نظرسنجی که در آخرین روز های سال ۱۳۹۵ خورشیدی از سوی دفتر نی راه اندازی شد، نشان می دهد که ۱۲۵۵۳ نفر در رسانه های افغانستان مشغول کار هستند. از این میان ۲۱۳۳ تن آنان را که ۱۷ درصد می شود، بانوان تشکیل می دهد.

به اساس این نظرسنجی، از مجموع بانوانیکه در رسانه های افغانستان کار میکنند، ۲۵ درصد آنان در تلویزیون ها مشغول کار هستند و متباقی در رادیو ها و رسانه های چاپی.

پیش از این با توجه به گسترش نا امنی ها و تشدید جنگ و خشونت ها در کشور، باور ها به این بود که تعداد کارمندان و خبرنگاران زن در رسانه های افغانستان کاهش یافته است، اما این نظر سنجی که تازه از سوی دفتر نی راه اندازی شد، نشان می دهد که برعکس باور ها، حضور زنان در رسانه های افغانستان به تناسب سال ۱۳۹۴ بیشتر شده است.

عبدالمجیب خلوتگر رئیس عمومی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در یک نشست خبری که بخاطر اعلان نتایج این نظر سنجی و ارایۀ آمار خشونت ها در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه یی راه اندازی شده بود، گفت:” آنگونه که این نظرسنجی نشان می دهد، حضور بانوان در رسانه های افغانستان افزایش یافته و این امر مایۀ خرسندی ما و جامعۀ خبرنگاری کشور است، اما حمایت دولت و نهاد های بین المللی هنوز هم نیاز است تا این وضعیت ادامه یابد. به همین دلیل دفتر نی پیشنهاد می کند سال ۱۳۹۶ سال حمایت از بانوان خبرنگار باشد