دفتر سیاسی طالبان روز گذشته رسماً در قطر افتتاح گردید که هدف از ایجاد این دفتر را تسهیل در روند گفتگو های صلح عنوان کرده اند. محمد نعیم، یکی از سخنگویان طالبان در نخستین کنفرانس خبری شان در شهر دوحۀ قطر به صراحت گفت: قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمی شناسند؛ زیرا قانون اساسی افغانستان به جبر و اکراه توسط غربی ها ساخته شده و بر مردم افغانستان تحمیل شده است. پذیرفتن قانون اساسی، جدا شدن از القاعده و احترام به حقوق اقلیت ها از پیش شرط های دولت آمریکا برای گفتگو ها با طالبان بوده است. نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، نگران است که ارزش های دموکراسی و آزادی بیان قربانی گفتگو های صلح با طالبان گردد. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان گفت:” ظاهراً معلوم می شود که جامعۀ جهانی به این توافق رسیده است که برای مذاکره با طالبان؛ خواسته های این گروه را بپذیرند.” در زمان زمامداری طالبان، هیچ رسانۀ آزاد وجود نداشت و طالبان به ارزش های آزادی بیان و حقوق بشری توجه نداشتند. آزادی بیان یکی از معدود دست آورد های نظام کنونی به شمار می رود که پس از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته شد، که در حال حاضر به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است. اکنون پس از گذشت بیشتر از یک دهه جامعۀ جهانی که دلیل حضور شان را نهادینه ساختن دیموکراسی، آزادی بیان و سایر ارزش های حقوق بشری عنوان می کردند، در یک معاملۀ آشکار می خواهند از این ارزش چشم پوشی نموده و با طالبان معامله نمایند. آزادی بیان در افغانستان رایگان بدست نیامده است؛ از سال ۲۰۰۱ به این سو بیشتر از ۳۰ خبرنگار بخاطر حفظ این ارزش جان های شان را از دست داده و خشونت های زیادی را متقبل شده اند. اکنون که مردم افغانستان به اهمیت این موهبت الهی (آزادی بیان) پی برده اند نخواهند گذاشت تا با این آسانی فدای معاملات صلح با طالبان گردد. دفتر نی از جامعۀ جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشری جداً می خواهد تا نگذارند دولت های افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا در روند گفتگو های صلح با طالبان این ارزش بشری ( آزادی بیان) را قربانی معاملات سیاسی نموده و مردم افغانستان را از حق اساسی شان محروم گردانند.