خبر تشکیل فدراسیون به اصطلاح خبرنگاران و ژورنالیستان در حالی می توانست مژده ی برای جامعه ی خبرنگاری باشد که از سوی خود خبرنگاران و نهاد های صنفی این عرصه تشکیل شود.
گفته می شود تعدادی از دانشکده های خبرنگاری و سایت های خبری دست به دست هم داده و نهادی را تشکیل داده اند که اسمش را فدراسیون خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان گذاشته اند.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزادافغانستان، بدین باور است که نهاد های صنفی به اساس قوانین نافذه در کشور، باید از متن صنفی که نهاد مرتبط به آن صنف است تشکیل شود، نه از جانب نهاد های اکادمیکی که خود دست به کار عملی درآن صنعت نیازیده اند.
نهاد های صنفی اکادمیک می تواند مستوای اکادمیک تشکیل شود، اما اگر برای صنفی که دانشکده ها به تدریس و آموزش دراین صنف می پردازند چنین نهادی تشکیل شود، به سلاحی می ماند که به جای دفاع از صنف به قلع و قمع آن می پردازد.
ما هم از وزرات عدلیه و هم از نهاد های اکادمیک کشور می خواهیم دراین زمینه واکنش نشان داده نگذارند به نام فدراسیون خبرنگاری و یا هر عنوان دیگر، جامعۀ اکادمیک افغانستان مورد سوء استفاده قرار گیرد.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی حمایت (ایجاد این فدراسیون خبری خوشی است برای جامعۀ اکادمیک در افغانستان، اما ما نگرانی نیز داریم، آن این که مبادا فدراسیون مذکورخلاف اصول کار صنفی وارد فعالیت در متن جامعۀ خبرنگاری گردد که این امر می تواند چالش بزرگی فراراه کار های صنفی خبرنگاری باشد.”)
نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان خبر تشکیل نهاد اکادمیک یا حد اقل از طرف ممثلین نهاد های اکادمیک را به نام فدراسیون خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان، سوء استفاده از قوانین نافذه و همچنان سوء استفاده از موقف افراد در نهاد های دانشگاهی کشور می داند.