داد محمد عنابی مسوول روزنامۀ اصلاح که از پیش‌کسوتان جامعۀ رسانه‌ای افغانستان به اثر بیماری کوید 19 جان سپرد. آقای عنابی از خبرنگاران خوش‌نام، صاحب فهم و دارای خط فکری خاص بود.

بیماری کرونا بیش از 1000 کارمند رسانه را مصاب کرده و با مرگ آقای عنابی این هفتمین کارمند رسانه است که تا اکنون به گونۀ رسمی مرگ شان براثر کوید 19 اعلان شده است.

دولت، رسانه‌ها، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها باید همه دست‌به‌هم بدهند تا از مصاب شدن جامعۀ رسانه‌ای و تلفات ناشی از این بیماری جلوگیری شود.

نی اکیداً تکرار می‌کند که دولت باید برای بازماندگان قربانیان جامعۀ رسانه‌ای افغانستان که اعضای خانواده هایشان به اثر کوید 19 فوت‌شده‌اند، بودجه‌ای را اختصاص داده و آنرا به گونۀ مستمری درآورد.