این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند.

لطیفه نویسا قیصاری _رادیو نریمان

رویدا کاملی_ رادیو نریمان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Rovida-Kameliy.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نادیه شکیب_رادیو نریمان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Nadia-Shakib.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شکریه نیکزاد_ رادیو صمیم

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Shukria-Nikzad.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شهریماه ایوبی_رادیو نریمان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Shahrima-Aiubi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاطمه درویش_هفته نامه ژورنالیزم

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Fatema-Darwish.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

لایقه ارمانی_هفته نامه ژورنالیزم

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Laeeqa-Armani.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عبیده سلیمانی_هفته نامه ژورنالیزم

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Obaida-Solaimani.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فوزیه رمضانی_رادیو بادغیس

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Fawzia-Ramazani.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عبیده نیکوفر_رادیو نریمان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Fawzia-Ramazani.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سعیده حیدری_رادیو حنزله

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Saida-Haidari.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

گلزاده کریمی_رادیو غزالی

نصیره محمدی_رادیو نریمان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Nasera-Mohammadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فردوس سلیمانی_رادیو بادغیس

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Ferdaws-Solaimani.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]