این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند.

لطیفه نویسا قیصاری _رادیو نریمان

رویدا کاملی_ رادیو نریمان

نادیه شکیب_رادیو نریمان

شکریه نیکزاد_ رادیو صمیم

شهریماه ایوبی_رادیو نریمان

فاطمه درویش_هفته نامه ژورنالیزم

لایقه ارمانی_هفته نامه ژورنالیزم

عبیده سلیمانی_هفته نامه ژورنالیزم

فوزیه رمضانی_رادیو بادغیس

عبیده نیکوفر_رادیو نریمان

سعیده حیدری_رادیو حنزله

گلزاده کریمی_رادیو غزالی

نصیره محمدی_رادیو نریمان

فردوس سلیمانی_رادیو بادغیس