این باشگاه نی را قادر خواهد ساخت تا یک گروپ از ژورنالستان فعال را به سطح ملی یکجا ساخته و یک میراث مفصل و جامع مبنی بر تاثیر مثبت که نی بالای رسانه های افغانستان دارد، ایجاد نماید. این کار نه تنها یک اجتماع قوی ژورنالستان را میسازد، بلکه موضوعات موفق آنها را بطور دوامدار به هر دو دانش آموزان آینده نگر و تمویل کننده های دفتر انعکاس میدهد.

هر باشگاه یک رهبر را کاندید و جلسات هفته وار را برگزار خواهد کرد تا موضوعات مانند دیده بان رسانه ها، سخنرانان مهمان از جامعه مدنی، قومندان پولیس، و غیره و انجام راپور دهی از ساحات مختلف مانند زندان، مکتب و غیره را تحت پوشش قرار دهند. هدف از این کار ها مشغول ساختن گزارش گران و محکم ساختن روابط میباشد.

هر باشگاه یک سیستم نظارت (mentorship) دارد، یعنی مشوره دادن به شاگردان فعلی و همچنان برای آنها کار های کار آموزی را در رسانه ها آماده خواهد نمود تا آنها تجربه عملی بدست بیاورند.

تمام اعضای باشگاه میتوانند در رقابت که در هر سه ماه برگزار میشود و برای بهترین کاندید هر حب چانس رفتن به سفر گزارش دهی در بیرون از ولایت شان داده میشود، شرکت کنند.

تمام باشگاه یک خبرنامه ماهوار که شامل عکس ها، متن، و موضوعات در باره فعالیت ها باشگاه بوده و در ویب گذاشته شود، باید تسلیم کنند. آنها باید طرح ( پلان) را تکمیل سازند، و گروپ ماریا تمام طرح را توحید خواهند کرد.

ایجاد یک فضا (space) بر روی وب سایت نی تا با یک سلاید شو  (slide show) باشگاه را به نمایش قرار بدهد و با یک لینک (link) به یک صحفه ی فیس بک که توسط گروپ خانم لیزا حصاری  بطور روزانه اداره خواهد شد، ایجاد نمایند. تنها اعضایی باشگاه ( آنهای که فارغ از کورس های نی باشند) اجازه دارند تا عضو صفحه فیس بک باشند. این ویب سایت جهت به نمایش گذاشتن پروفایل ژورنالستان، شریک ساختن معلومات و موضوعات استفاده خواهد شد.

مقالات باشگاه فارغان نی سال چهارم ACEP

کابلهراتبلخکندهارننگرهار

مقالات باشگاه فارغان نی سال پنجم ACEP

کابلهراتبلخکندهارننگرهار