داکتر یوسف نورستانی با انداختن نخستین برگه رای دهی در صندوق، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را رسماً اغاز کرد. نیروهای امنتی با حضور وسیع سعی نمودند تا زمنیه تامین امنیت کامل را فراهم آورند. 
مردم افغانستان امرروز برای سومین بار به پای صندوق های رای رفتند تا ریئس جمهور جدید کشور شانرا انتخاب نمایند. شهروند کشور با وجود هوای سرد و مشکلات ترانسپورتی در مراکز رای دهی حضور وسیع یافته و قرار گرازش ها در برخی از مراکز اوراق رای دهی کمبود کرد که توسط کمسیون مستقل انتخابات این نقیصه رفع شد.
درهمین حال صف های طولانی زنان رای دهنده این حقیقت را برملا نمود که تهدیدهای طالبان تروریست نتوانسته است زنان را از سهم گیری در روند انتخابات منصرف سازد حتا زنان کهن سال نیز برای رای دادن به مراکز رای دهی حاضر شده بودند.
درهمین حال ارسال پیامک ها توسط تلیفون های همراه از صبح امروز قطع شده است ریاست امنیت ملی، وزارت اموز داخله و کمسیون شکایات انتخاباتی این خبر را رد کرده اند که گویا اینقطع ارسال پیامک ها توسط این نهاد ها صورت گرفته باشد.اما تاکنون مشخص نیست که چرا وتوسط کی این دستور به کمپنی های مخابراتی کشورصادر شده است.
هکذا شکایاتی از عدم مراکز رای دهی نیز وجود دار که درتماس های با کمسیون مستقل انتخابات اطمینان داده شده است که این معضله رفع خواهد شد. از حملات کوچک طالبان در غرب،شرق و شمال کشور نیز گزارش های در دست است اما این حملات نتوانسته است روند انتخابات ریاست جمهور را مختل سازد.گفتنی است که حضور ناظران ،مشاهدان ورسانه ها متضمن سلامت انتخابات امروزی خواهد بود.
دو تلویزیون به صورت غیر قانونیامروز به نفع دو نامزد انتخابات ریاست جمهوریتبلیغ کردند که کمسیون رسانه های کمسیون مستقل انتخابات در جریان قرار گرفته است.
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از کمسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی و نیروهای امنیتی کشور می طلبد که تا پایان روز وظایف شانرا به وجه احسن انجام داده و نگذارند که سوء استفاده کنند گان نحوه برگزاری انتخابات را با چالش مواجه سازند.
رسانه های باید که موازین قانونی و لایحه تنظیم فعالیت های رسانه یی کمسیون مستقل انتخابات را جداً رعایت نمایند وبگذارند که مردم خود در زمنیه انتخاب رئیس جمهور کشورشان تصمیم بیگرند.
در کل روند انتخابات کشور به خوبی به پیش رفته و حضور مردم با گذشت هر وساعت افزایش میابد.