ریاست جمهوری پس از دادخواهی های متواتر “نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان” و نهاد های صنفی خبرنگاری درمورد اعمال خشونت در برابر خبرنگاران در ولایت بامیان حین سفر رئیس جمهور به آن ولایت؛ اعلامیه ای را منتشر کرده است که  به دلایل آتی مورد قناعت نی نمی باشد.

ریاست جمهوری دراعلامیه خویش اذعان داشته است که برخی خبرنگاران و نهاد های خبرنگاری از برخورد زشت موظفین امنیتی در ولایت بامیان در جربان سفر رئیس جمهوری شاکی بوده اند در حالی که لت کوب خبرنگاران در آن ولایت موضوع صریح وروشن بوده و تنها یک شکایت محض نیست که امکان رد آن وجود داشته باشد.

همچناد در اعلامیه به اداره ارگانهای محل و اداره محلی بامیان وظیفه داده شده است که این شکایات را مورد بررسی قرار دهد در حالیکه ارگانهای محلی اداره کشف و تحقیق نبوده و بیشتر این اعلامیه اغفال کننده به نظر میاید.

لذا نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از ریاست جمهوری تقاضاء می نماید که برای بررسی پروند خشونت در برابر خبرنگاران در جریان سفرشان به ولایت بامیان هیات مختلط اعم از نماینده فدراسیون نهاد های خبرنگاری و رسانه های افغانستان، نماینده خبرنگاران شاکی، ریاست سارنوالی ولایت بامیان و نمایندۀ ولایت تشکیل وقضیه را مورد بررسی جدی قرار داده و  نتایج این تحقیق از طریق رسانه ها منتشر گردد.

هکذا  از ریاست جمهور ی می خواهیم که براساس نتایج تحقیقات بدست آمده؛ کسانی را که مرتکب لت کوب و خشونت در برابر خبرنگاران شده اند، باید به داده گاه معرفی کنند، تا خاطیان قانون مجازات شوند.