دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان در یک نظر سنجی؛ دریافته است که کاربران شبکه ی اجتماعی “فیس بوک” از محدودیت در این شبکه شکایت دارند.

نظر سنجی “نی” نشان می دهد که از مجموع شرکت کنندگان ۸۸ % آنها گفته اند که باوجود سرعت بالای انترنت در افغانستان، دچار محدودیت در استفاده از فیس بوک شده اند. ۵ % گفته اند که استفاده از فیس بوک اندکی بدتر شده است. ۷ % اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفته اند که تغییری در استفاده از فیس بوک نیامده است.

هیچ مصاحبه شونده ی نگفته است که استفاده از فیس بوک بهتر شده است.

به باور تعدادی از اشتراک کنندگان این نظر سنجی، محدودیت وضع شده، سیستماتیک و از جانب حکومت می باشد.

دفتر نی از حکومت افغانستان، به صورت ویژه از نهاد اداره ی امور ریاست جمهوری و وزرات های اطلاعات و فرهنگ و مخابرات می خواهد تا دراین زمینه به صورت رسمی پاسخ بگویند.

به باور نی هر محدودیت در رسانه ها از جانب حکومت نقض کننده ی ماده ی ۳۴ و ماده ی ۵۰ قانون اساسی افغانستان است.

۲۹ درصداشتراک کنندگان این نظرسنجی خانم ها بودند و بقیه ۷۱درصد آقایان به پرسش های دفتر نی در نظرسنجی وضعیت رسانه های اجتماعی پاسخ داده اند.