خبرنگاران زون جنوب غرب (قندهار، هلمند، زابل و ارزگان) بالای موازین اخلاقی خبرنگاری بحث کردند.

در یک کنفرانس یک روزۀ که در شهر قندهار برگزار شده بود، بیشتر از ۷۰ خبرنگار حوزۀ جنوب غرب که شامل ولایت های قندهار، هلمند، زابل و ارزگان می شوند، گرد هم آمده و در مورد موازین اخلاقی خبرنگاری به بحث و گفتگو پرداختند.

این خبرنگاران که با رسانه های ملی و محلی و بین المللی کار می کنند پیشنویس از قبل تهیه شدۀ موازین اخلاقی را ماده وار مرور کردند و در گروپ های کاری تقسیم شدند و سپس نظریات و پیشنهادات شان را برای غنامندی بیشتر این موازین اخلاقی نوشتند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان پیش از این کنفرانس های مشابه را در زون های شمال و غرب کشور نیز راه اندازی نموده بود که نظریان خبرنگاران آن ولایت ها را در مورد موازین اخلاقی خبرنگاری جمع آوری نمود.

نی همچنان در نظر دارد که این گونه کنفرانس ها را در مرکز ولایت ننگرهار و سپس در خوست و در آینده در کابل و بامیان نیز راه اندزای خواهد کرد.

این برنامه ها در حالی راه اندازی می شود که خبرنگاران افغانستان از داشتن یک سند معتبر و واحد به نام موازین اخلاقی خبرنگاری محروم بوده و یک بخش از مشکلات خبرنگاران از همین ناحیه متوجه خبرنگاران می شود.